Schronisko na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Schronisko na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Schronisko na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Schronisko na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Schronisko na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Schronisko na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Schronisko na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Schronisko na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Schr. na Stogu Izerskim Okolice przy schronisku na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Okolice przy schronisku na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Okolice przy schronisku na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl Okolice przy schronisku na Stogu Izerskim - foto: juros@vp.pl FOTOGALERIA Strona 2 z 4